အမဲသား
Beef Bone 1pcs
အမဲရိုး ၁ချောင်း
2100 ks
Homemade Beef Meat Balls 200g
အမဲအသားလုံး 200g
3000 ks

ပစ္စည်းကုန်

Beef  Lungs 0.2viss
အမဲအဆုတ် (0.2viss)
2500 ks
Beef Ribeye Steak 0.5viss
အမဲနံကပ် ၅၀ကျပ်သား
7300 ks

ပစ္စည်းကုန်